Opublikowano

ogłoszenia

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

(pieczęć wykonawcy)

OFERTA

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

ul. Klasztorna 3

23-200 Kraśnik

Przystępując do udziału zapytaniu ofertowym na usługę Zarzadzanie Projektem pn.: „PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I BUDOWLANE OBIEKTÓW W ZESPOLE DAWNEGO KLASZTORU OO. KANONIKÓW REGULARNYCH W KRAŚNIKU” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Oferujemy wykonanie: 

Przedmiotowego zamówienia za kwotę brutto: ………………………………..……………………………….. zł.,             

(słownie złotych: ……………………………..……………………………………………………………………………),
w tym: netto …………………….. zł, VAT [……..%] …………………………….. zł.

Ponadto oświadczam, że:

  1. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń     i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu.
  2. Zdobyłem wszelkie niezbędne informacje, konieczne do przygotowania niniejszej oferty i wykonania zadania oraz że zaoferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  3. Zobowiązuje się wykonać zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Akceptuję warunki płatności: 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu faktury/rachunku.  

…………………………………………..

                                                                                                                                  Podpis Oferenta

……………………………… dnia ………………….. 2020 r.

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi: Zarządzanie Projektem pn.: „PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I BUDOWLANE OBIEKTÓW W ZESPOLE DAWNEGO KLASZTORU OO. KANONIKÓW REGULARNYCH W KRAŚNIKU


Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

…………………………………………..

                                                                                                                      Podpis Oferenta

……………………………… dnia ………………….. 2020 r.

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

Wykaz wykonanych usług

Oświadczam/y/, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizowałem/liśmy/ zakończone usługi polegające na poprawnym rozliczeniu środków finansowych dla inwestycji współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy krajowych i/lub unijnych zgodnie z poniższym wykazem:

Lp.Podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonanePrzedmiot usługWartość brutto  Daty wykonania od – do
     
     
     

(należy wykazać co najmniej 1 usługę o wartości inwestycji brutto nie niższej niż 1 000 000,00 zł)

…………………………………………..

                                                                                                                      Podpis Oferenta

………………………………, dnia ………………..2020 r.