Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane obiektów w zespole dawnego klasztoru oo. kanoników regularnych w Kraśniku

Dnia 15 września 2020 r. została podpisana Umowa pomiędzy Województwem Lubelskim a
Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku o dofinansowanie Projektu
„PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I BUDOWLANE OBIEKTÓW
W ZESPOLE DAWNEGO KLASZTORU OO. KANONIKÓW REGULARNYCH W
KRAŚNIKU” w ramach Osi Priorytetowej 7 OCHRONA DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO I NATURALNEGO, Działania 7.1 Dziedzictwo Kulturowe i Naturalne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość Projektu wynosi 3 999 899, 93 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane
Projektu wynoszą 3 251 951, 15 zł. Instytucja Zarządzająca przyznaje Beneficjentowi
dofinasowanie w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego kwotę 2 764 158, 45 zł oraz w formie dotacji celowej 325 195, 07 zł.