Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku w okresie 2007-2013 r.

Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku w okresie 2007-2013 r.,

z podaniem wysokości poniesionych nakładów, w tym ze środków publicznych

 

 

 

Rok Zakres przeprowadzonych prac

 

Poniesione

nakłady

 

Dotacje ze środków

publicznych (wysokość

dotacji, źródło i wskazanie

prac, na które zostały

Środki własne

przeznaczone)

 

2007 Prace konserwatorskie i

restauratorskie elewacji

zachodniej frontowej kościoła

do poziomu gzymsu;

 

133 000,00 (36 000,00 zł) Urząd

miasta Kraśnik ekspozycja

wątku

kamiennego, oczyszczenie

i hydrofobizacja kamienia;

 

(25 000,00 zł) Fundusz

kościelny skucie

tynków,

odsłonięcie wątku

kamiennego, naprawa

uszkodzeń muru

2008 Prace konserwatorskie w

zakrystii

 

190 000,00 (75 000,00) Urząd

Marszałkowski w Lublinie prace

konserwatorskie przy

dekoracji malarskiej

zakrystii

 

2008 Prace konserwatorskie i

budowlane elewacji zachodniej

 

402 000,00 (100 000,00 zł) LWKZ w

Lublinie prace

budowlane

i konserwatorskie na

ścianie szczytowej;

(30 000,00 zł) Urząd

Marszałkowski w Lublinie prace

budowlane i

konserwatorskie na ścianie

szczytowej;

(250 000,00 zł) Urząd

Miasta Kraśnik prace

budowlane i

konserwatorskie na ścianie

szczytowej;

 

2008 Prace konserwatorskie i

budowlane elewacji północnej

 

432 000,00 (300 000,00) MKiDN prace

budowlane i

konserwatorskie na ścianie

północnej

 

2009 Prace konserwatorskie i

budowlane ściany szczytowej

i południowej

 

280 000,00 (40 000,00) Urząd Marszałkowski w

Lublinie  prace

budowlane i

konserwatorskie ściany

południowej;

(50 000,00) LWKZ w Lublinie

prace

budowlane

i konserwatorskie ściany

południowej;

(150 000,00) Urząd Miasta Kraśnik remont

Elewacji szczytowej rekonstrukcja

gotyckiego szczytu

2009 Wprowadzenie ogrzewania

podłogowego kościoła

zasilanego pompami ciepła

369 000,00 (40 000,00 zł) WFOŚiGW

w Lublinie pompa

ciepła;

(95 000,00 zł) RPO

WL Instalacja

pompy ciepła z

dolnym źródłem zasilania;

(100 000 zł) Urząd

Miasta Kraśnik zmiana

systemu ogrzewania

prezbiterium i zakrystii

2010 Remont stropu prezbiterium

kościoła

66 000,00 (19 000,00) Urząd Marszałkowski w

Lublinie oczyszczanie

i uzupełnianie ubytków, izolacja

przeciwwilgociowa;

(14 000,00) Urząd Miasta Kraśnik

oczyszczanie

i uzupełnianie ubytków,

izolacja przeciwwilgociowa;

2010 Prace remontowe przy elewacji południowej

prezbiterium i zakrystii kościoła;

1 848 688,00 (30 000,00 zł) Urząd Marszałkowski w Lublinie remont wątku kamiennego

elewacji;

(25 000,00 zł) LWKZ w

Lublinie

remont wątku

kamiennego elewacji;

(1 294000,00 zł) RPO WL prace

Remontowo-konserwatorskie

elewacji

południowej prezbiterium i

zakrystii kościoła oraz przejścia do klasztoru;

2010 Prace konserwatorskie

wewnątrz prezbiterium

1 626 000,00 (28 000,00 zł) Urząd

Marszałkowski w Lublinie konserwacja

techniczna i

restauracja tynków i polichromii sklepienia oraz

ścian prezbiterium;

(30 000,00 zł) LWKZ w Lublinie konserwacja

techniczna i restauracja

tynków i polichromii

sklepienia oraz ścian prezbiterium;

(1 138200,00 zł) RPO WL konserwacja

techniczna i restauracja

tynków i polichromii

sklepienia oraz ścian prezbiterium

2010 Ogrzewanie podłogowe i

wymiana posadzek

607 271,00 (425 090,00 zł) RPO

WL Ogrzewanie

podłogowe i

wymiana posadzek

2011 Konserwacja stropu i

polichromii ściennej zakrystii

wraz z modernizacją

ogrzewania

190 000,00 (20 000,00 zł) LWKZ w Lublinie konserwacja

techniczna polichromii w

zakrystii;

(10 000,00 zł) Urząd

Marszałkowski w Lublinie

konserwacja dekoracji

malarskich;

(150 000,00 zł) Urząd Miasta Kraśnik odbudowa

zniszczonej części stropu gotyckiego zakrystii oraz

wykonanie prac

konserwatorskich wystroju stropu i ścian zakrystii

wraz z modernizacją

ogrzewania dawnej kaplicy

św. Krzyża

2011 Prace remontowe w kruchcie

kościoła

44 000,00 (20 000,00 zł) LWKZ

w Lublinie

2011 Instalacja ogrzewania

podłogowego i wymiana posadzek

675 514,00 (472 860 zł) RPO

WL

Instalacja ogrzewania

podłogowego i wymiana

posadzek

2011 Prace remontowe przy

elewacji południowej

prezbiterium i zakrystii

kościoła;

 

310 000,00 (217 000,00 zł) RPO WL

prace

remontowe na

zewnątrz prezbiterium

 

2011 Prace konserwatorskie

wewnątrz prezbiterium

590 325,00 (9413 228,00 zł) RPO WL

Prace konserwatorskie wewnątrz

prezbiterium

2012 Budowa ciągów komunikacyjnych i remont kaplicy św. Jacka wraz z przebudową sanitariatów 155 702,00 (108 991,39 zł) RPO WL

 

2012 Prace konserwatorskie i restauratorskie w prezbiterium 44 298,82 (31 009,17 zł) RPO WL
2012 Prace izolacyjne przy wieży i przystosowanie wejścia w kruchcie dla osób niepełnosprawnych 63 284,52 (56 323,22)

Urząd Miasta Kraśnik

izolacja przeciwwilgociowa wieży i przystosowanie wejścia w kruchcie dla osób niepełnosprawnych

2013 (zakończenie projektu w ramach RPO WL) Budowa ciągów komunikacyjnych i remont kaplicy św. Jacka wraz z przebudową sanitariatów;

prace konserwatorskie i restauratorskie na południowej elewacji zewnętrznej

kościoła;

wykonanie instalacji teletechnicznej;

prace archeologiczne;

1 146 997,06

 

(800 734,26 zł)

RPO WL

 

2013 Remont i konserwacja wieży: elewacje wieży powyżej gzymsu (płaskorzeźba Koronacji MB, wazony, kapitele i bazy kolumn, tynkowane ściany z pobiałami), wnętrze kruchty (kamienny portal wewnętrzny, żebra ze wspornikami i zwornikiem, kropielnice, ściany, wysklepki i sklepienia) 523 419,56 (300 000,00 zł)

MKiDN

 

(35 000,00 zł)

LWKZ w Lublinie

 

(120 000,00 zł)

Urząd Miasta Kraśnik

2013 Wykonanie prac konserwatorskich,

restauratorskich i budowlanych

na elewacji wieży (do wysokości obecnego gzymsu)

87 373,86 (80 000,00 zł)

Urząd Miasta Kraśnik